เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พันธกิจเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

sansai-logo.png

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
             1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐาน
             2. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่รับถ่ายโอน โดยให้มีประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบภายใต้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
             3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
             5.การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
             6.การส่งเสริมในด้านการศึกษายุคใหม่
             7.การส่งเสริมและดูแลด้านสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

             จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เป็นการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมหรือขอบเขตเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
             1. การได้รับการบริการพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
             2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
             3. การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพึ่งตนเองได้
             4. การได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
             5. การศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย
             6. ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
             7. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
             8. สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             9. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             10. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
             11. การเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
             12. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 44
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 92
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 181
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 443
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 451
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,694
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 77,131
วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2564
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน