เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พันธกิจเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

sansai-logo.png

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
             1. ขับเคลื่อนชุมชนแบบมีส่วนร่วม หลักคิด ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์
             2. จัดระบบเครือข่ายขับเคลื่อนชุมชนสู่ตำบลสร้างสุข
             3. จัดระบบบริการสาธารณะอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
             4. จัดระบบ IT เป็นเครื่องมือการพัฒนาชุมชน Wi-Fi,Cctv,Application

             จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เป็นการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมหรือขอบเขตเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

             1. การได้รับการบริการพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
             2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
             3. การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพึ่งตนเองได้
             4. การได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
             5. การศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย
             6. ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
             7. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
             8. สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
             9. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             10. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
             11. การเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
             12. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 82
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 109
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 230
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 623
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 2,333
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,928
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 102,133
วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน